}
}


SINCE 1996

Bò Kobe

Bữa

Loại

Địa điểm

Giá

Chú thích

Lunch

Tiêu chuẩn

Tokyo

 

 

Osaka

 

 

Kobe

3180 Yên

150g

Cao cấp

Tokyo

 

 

Osaka

 

 

Kobe

6480 yên

200g

 

 

 

Dinner

 

 

 

 

Tiêu chuẩn

 

 

Tokyo

 

 

Osaka

 

 

Kobe

5480 Yên

200g

 

Cao cấp

 

Tokyo

 

 

Osaka

 

 

Kobe

7980 Yên

200g