}
}


SINCE 1996

TOKYO - DINNER - STANDARD

Bò Kobe 120g Loại Đặc Biệt - Nướng Steak
Giá 11400 Yên / PAX  

Menu thay đổi theo từng nhà hàng.

Tham khảo hình bên.

Giá gọi thêm tại nhà hàng:

  • 120g  :  8424 JPY
  • 180g  :  12636 JPY
  • 300g  :  20520 JPY

(Khách hàng sẽ trả phần gọi thêm trực tiếp cho nhà hàng.)