}
}


SINCE 1996

Trung tâm khám chữa bệnh Kyowa Aiiku

TRUNG TÂM KHÁM CHỮA BỆNH KYOWA AIIKU

Địa chỉ: 2 Chome-15-40 Kitasuna, Koto, Tokyo 136-0073

Điện thoại: 03-3648-4131

GIÁ KHÁM BỆNH

  • Từ 1 ~ 5 Khách : 224000 Yên

  • Từ 6 ~ 9 Khách : 205000 Yên

  • Từ 10 ~ 14 Khách : 186000 Yên

  • Từ 15 ~ 19 Khách : 176000 Yên

  • Từ 20 ~  Khách : 166000 Yên