}
}


SINCE 1996

Thông tin cho khách

Mua hàng miễn thuế ở Nhật

Du lịch Nhật Bản đang ở trong giai đoạn hưng thịnh nhất từ trước đến nay. Khách quốc tế đến Nhật năm 2016 vừa qua đạt hơn 24 triệu lượt, vượt luôn qua mục tiêu mà chính phủ nhật đặt ra cho năm 2020 (con số này chỉ...

14/04/2017 0